Watch for Falling Object(Saruya Hachi)TH

posted on 01 Aug 2012 16:25 by 0imagine0

การ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนล้อเลียนมาจากเรื่อง One Piece

ผู้ใดไม่รู้จักคำว่า "Yaoi"กรุณาอย่าเลื่อนลงไปนะ เราเตือนคุณแล้ว

และ สำหรับผู้ที่เป็นแฟนการ์ตูนต้นฉบับเรื่อง One Piece แล้วรับการ์ตูนแนวนี้ไม่ได้ก็เช่นกันนะ

"กรุณาอย่าเลื่อนลงไปเลย และกรุณา กด X ที่มุมขวาบนของท่านซะ"

 
*เนื่องจากแปลเองผิดพลาดก็ขออภัยด้วย*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

edit @ 17 Apr 2013 16:16:36 by ๐MR๐PRINCE๐

edit @ 17 Apr 2013 21:53:31 by ๐MR๐PRINCE๐

edit @ 17 Apr 2013 21:54:28 by ๐MR๐PRINCE๐

Dark Nights, Opened Doors [Th]

posted on 26 Jun 2012 09:28 by 0imagine0

การ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนล้อเลียนมาจากเรื่อง One Piece

ผู้ใดไม่รู้จักคำว่า "Yaoi"กรุณาอย่าเลื่อนลงไปนะ เราเตือนคุณแล้ว

และ สำหรับผู้ที่เป็นแฟนการ์ตูนต้นฉบับเรื่อง One Piece แล้วรับการ์ตูนแนวนี้ไม่ได้ก็เช่นกันนะ

"กรุณาอย่าเลื่อนลงไปเลย และกรุณา กด X ที่มุมขวาบนของท่านซะ"

 
*เนื่องจากแปลเองผิดพลาดก็ขออภัยด้วย*
แบบว่าไหนๆก็อ่านแล้วแปลแล้ว ก็เลยทำใส่คำพูดด้วยซะเลย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

edit @ 21 Apr 2013 08:58:07 by ๐MR๐PRINCE๐

Scanlation - To Aru Kaii [TH] One Piece Yaoi

posted on 25 Jun 2012 10:15 by 0imagine0

การ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนล้อเลียนมาจากเรื่อง One Piece

ผู้ใดไม่รู้จักคำว่า "Yaoi"กรุณาอย่าเลื่อนลงไปนะ เราเตือนคุณแล้ว

และ สำหรับผู้ที่เป็นแฟนการ์ตูนต้นฉบับเรื่อง One Piece แล้วรับการ์ตูนแนวนี้ไม่ได้ก็เช่นกันนะ

"กรุณาอย่าเลื่อนลงไปเลย และกรุณา กด X ที่มุมขวาบนของท่านซะ"

Scanlation - To Aru Kaii [TH]
 
เนื่องจากแปลเอง ผิดพลาดก็ขออภัยด้วย เน่อ